คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมภารกิจของเรา คือการผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ไปประยุกต์ใช้กับการประกอบวิชาชีพ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ได้เป็นอย่างดี
รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย และการบริการวิชาการสู่สังคม อีกด้วย

Back to Top

فال حافظ کانال سک30در تلگرام کانال سک30در تلگرام فروشگاه اینترنتی کانال تلگرام ماهواره اندروید ماهواره اندروید ماهواره جیبی اندروید کانال تلگرام