คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดเอกสาร


เอกสารสำหรับนักศึกษา

เอกสาร ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มโครงงานพิเศษ (นศ.ปีสุดท้าย)
 • แบบฟอร์มขอสอบโครงงานพิเศษ
 • ใบเชิญกรรมการสอบโครงงานพิเศษ
 • แบบเสนอโครงร่างโครงงานพิเศษ
 • รูปแบบการจัดรูปเล่มโครงงานพิเศษ/สหกิจ
 • แบบฟอร์มโครงการสหกิจศึกษา
 • รายงานการโครงการสหกิจศึกษา 1
 • แบบฟอร์มขอสอบโครงการสหกิจศึกษา
 • ใบสมัครเข้าโครงการหลักสูตรก้าวหน้า
 • ใบสมัครหลักสูตรก้าวหน้า
 • แบบรายงานการฝึกงาน SCIEE
 • แบบรายงานการฝึกงาน
 • แบบฟอร์มแจ้งผลตรวจสอบหนี้สิน
 • ใบแจ้งผลตรวจสอบหนี้สิน
 • เอกสารสำหรับห้องปฏิบัติการ

  เอกสาร ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง (ชั้น 7)
 • แบบฟอร์มขอใช้เครื่อง BET
 • แบบฟอร์มขอใช้เครื่อง FTIR
 • แบบฟอร์มขอใช้เครื่อง GC
 • แบบฟอร์มขอใช้เครื่อง HPLC
 • แบบฟอร์มขอใช้เครื่อง MP-AES
 • แบบฟอร์มขอใช้เครื่อง MW
 • แบบฟอร์มขอใช้เครื่อง UV-VIS
 • แบบฟอร์มขอใช้เครื่อง TGA
 • ระเบียบและข้อปฏิบัติในการขอใช้ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง (ชั้น 7)
 • ระเบียบและข้อปฏิบัติ
 • เอกสารรับรองการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง (ชั้น 7)
 • แบบฟอร์มรับรองการผ่านการฝึกอบรม
 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ (กรณีขอใช้ชั้นอื่นๆ)
 • แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ
 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ (นอกเวลาราชการกรณีพิเศษ)
 • แบบฟอร์มขอใช้นอกเวลาราชการ
 • แบบฟอร์มเบิกวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงงานพิเศษ
 • แบบฟอร์มเบิกสดุและครุภัณฑ์
 • แบบฟอร์มเบิกสารเคมีเพื่อใช้ในโครงงานพิเศษ
 • แบบฟอร์มเบิกสารเคมี
 • Back to Top

  کانال سک30در تلگرام فروشگاه اینترنتی خرید بلیط هواپیما کانال پروکسی تلگرام چارتر مشهد کانال تلگرام proxy for telegram کانال سک30در تلگرام