คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

SciEE Innovation Hub


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Green and Clean Environment)

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงได้ร่วมดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างการเข้ารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์ UI Green 6 ด้าน เพื่อสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและสิ่งก่อสร้างที่ร่มรื่น สะอาดและปลอดภัย ส่งผลต่อความมีคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา (Green and Clean Environment) บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรระบบสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้พลังงานทดแทน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable Clean Environment) รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

หน่วยงานที่สนใจสามารถติดต่อตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ลำดับที่
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทร
E-mail
1 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังและสิ่งแวดล้อม คุณกรวิภา  สุวรรณสิงห์ 062-3289721 kornwipa.s@sciee.kmutnb.ac.th
      089-8302382  
2 โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ อาจารย์ ดร.พนิดา ปรารัตน์ 086-7603725 panida.p@sciee.kmutnb.ac.th 
    อาจารย์ ดร.ธีรยา  จรุงล้ำเลิศ 091-1749922 teeraya.j@sciee.kmutnb.ac.th 
    อาจารย์ ดร.กฤตภาส มงคลธำรงกุล 092-9389235 krittaphas.m@sciee.kmutnb.ac.th
3 โซลาร์ฟาร์ม (Solar farm) และโซลาร์รูฟท็อป (Roof top) อาจารย์ ดร.ณัทเดชาธร พวงเงินมาก 099-4249225 nutdechatorn.p@sciee.kmutnb.ac.th
4 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร อาจารย์ ดร.ประยุทธ  เจียรฤทธิวงศ์ 084-0245557 prayut.j@sciee.kmutnb.ac.th
    ผศ.ดร.อัยยะ  จันทรศิริ 086-9934645 aiya.c@sciee.kmutnb.ac.th
5 การผลิตสารปรับปรุงดินจากของเสียอินทรีย์ อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ถมยาศิริกุล 085-6674115 sureerat.t@sciee.kmutnb.ac.th
    อาจารย์ ดร.ภานุช  หงษ์สวัสดิ์ 089-7760032 paranuch.h@sciee.kmutnb.ac.th
6 ระบบเตาเผาขยะแบบไร้ควัน อาจารย์ ดร.ธวัชชัย  วงศ์ช่าง 089-8139801 tawatchai.w@cit.kmutnb.ac.th
7 SciEE Learning Center อาจารย์ ดร.หัสนัยน์ สุขธัญญาวัฒน์ 081-5040653 Hussanai.s@sciee.kmutnb.ac.th
    อาจารย์ ดร.อัครสิงห์  บำเพ็ญรัตน์ 086-3641565 akarasingh.b@sciee.kmutnb.ac.th
8 การคัดแยกขยะ และทีมอบรมการคัดแยกขยะ อาจารย์ ดร.ศุษิระ  บุตรดี 083-5704960 susira.b@sciee.kmutnb.ac.th
    อาจารย์ ดร.สุธารัตน์  หมื่นมี 086-9724257 sutharat.m@sciee.kmutnb.ac.th

 


SciEE Learning Center

สถานที่ตั้ง : อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 มจพ. ระยอง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานแก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ตะวันออก

โซลาร์ฟาร์ม (Solar farm) และโซลาร์รูฟท็อป (Roof top)

สถานที่ตั้ง :
วัตถุประสงค์ :

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال سک30در تلگرام
ژل تاخیری
اسپری تاخیری
کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال تلگرام proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب کانال تلگرام سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام