Green University


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Green and Clean Environment)

คณะจึงได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างการเข้ารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์ UI Green 6 ด้าน เพื่อสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและสิ่งก่อสร้างที่ร่มรื่น สะอาดและปลอดภัย ส่งผลต่อความมีคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา (Green and Clean Environment) บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรระบบสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้พลังงานทดแทน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable Clean Environment) รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 

Back to Top

فال حافظ کانال سک30در تلگرام کانال سک30در تلگرام فروشگاه اینترنتی کانال تلگرام چت روم چارتر کانال تلگرام ماهواره جیبی اندروید