คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Green University


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Green and Clean Environment)

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงได้ร่วมดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างการเข้ารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์ UI Green 6 ด้าน เพื่อสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและสิ่งก่อสร้างที่ร่มรื่น สะอาดและปลอดภัย ส่งผลต่อความมีคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา (Green and Clean Environment) บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรระบบสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้พลังงานทดแทน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable Clean Environment) รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่


ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก
สถานที่ตั้ง : อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 มจพ. ระยอง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานแก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ตะวันออก
โครงการโซล่าฟาร์ม
สถานที่ตั้ง :
วัตถุประสงค์ :

Back to Top

کانال سک30در تلگرام فروشگاه اینترنتی خرید بلیط هواپیما کانال پروکسی تلگرام چارتر مشهد کانال تلگرام proxy for telegram کانال سک30در تلگرام