คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

SciEE Innovation Hub


โซลาร์ฟาร์ม (Solar farm) และโซลาร์รูฟท็อป (Roof top)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มีนโยบายการกำหนดเป้าหมายที่จะใช้พลังงานทดแทนเข้ามาใช้ร่วมกับแหล่งพลังงานหลักสาธารณะ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ของกระทรวงพลังงาน โดย มจพ. วิทยาเขตระยองได้รับเงินสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ดำเนินการก่อสร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับระบบไฟฟ้าภายในวิทยาเขต โดยมอบหมายให้คณะได้ดำเนินการ ดูแล และบำรุงรักษาระบบสถานีไฟฟ้าในหน่วยงานราชการจากแสงอาทิตย์ (Campus power) อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 150 kW ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปกติของมหาวิทยาลัย และยังเป็นพลังงานไฟฟ้าสำรองในช่วงที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง เช่น เดือนเมษายน และใช้ให้แสงสว่างบริเวณโดยรอบวิทยาเขต เช่น ต้นไม้เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ส่องสว่างหน้ารั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คณะได้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับสถานีรถประจำทาง  เป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ ซึ่งถูกใช้เป็นพื้นที่ส่องสว่างภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักศึกษา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
คุณสมบัติและตัวแปรสำคัญของเซลล์แสงอาทิตย์
หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال سک30در تلگرام
ژل تاخیری
اسپری تاخیری
کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال تلگرام proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب کانال تلگرام سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام