คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

SciEE Innovation Hub


SciEE Learning Center

ความเป็นมาของโครงการ SciEE Learning Center

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีโครงการสนับสนุนแผนส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) กลยุทธ์หนึ่งของการผลักดันให้แผนดังกล่าวประสบความสำเร็จคือ การรณรงค์ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง ตระหนักถึงความสำคัญประการนี้เป็นอย่างมาก จึงมีความต้องการในการนำความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแหล่งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานที่กำลังเข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของประชากรไทย      

เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจจำนวนมากมีฐานการผลิตในพื้นที่แถบภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) อัตราการใช้พลังงานจึงเพิ่มขึ้นในทุกสาขา จากอัตราการใช้พลังงานที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนำไปสู่การกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ช่วงปีพ.ศ. 2557 - 2560 ซึ่งได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการสร้างแหล่งพลังงานเพื่อให้ภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานในระดับสากล (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5) ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) จะต้องมีการใช้พลังงานทดแทน 25% ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมดเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาพลังงานทดแทน แต่ข้อมูลทางสถิติของกระทรวงพลังงานแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันมีการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกเพียง 8.3% เท่านั้น (ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน, 2557) อุปสรรคหลักอย่างหนึ่งสำหรับการพัฒนานี้คือประชาชนขาดความรู้พื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตพลังานทดแทนทำให้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และมีการนำพลังงานทดแทนไปใช้เพียงบางกลุ่มเท่านั้น ประเด็นสำคัญที่สุดคือ ประชาชนและเยาวชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นภาพการนำพลังงานทดแทนมาใช้ได้จริงในกิจกรรมประจำวัน

ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   วิทยาเขตระยอง มีความประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาด้านพลังงาน โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานที่กำลังเข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของประชากรไทย เพราะพันธกิจด้านการบริการวิชาการให้แก่สังคมและชุมชนเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง นอกจากนี้โครงการฝึกอบรมเยาวชนและการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมยังสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาทุกกระบวนการที่ส่งผลให้เกิดคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะทางการสอนของบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งเงินงบปรมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน สำหรับเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานแก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ตะวันออก


سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال سک30در تلگرام
ژل تاخیری
اسپری تاخیری
کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال تلگرام proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب کانال تلگرام سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام