คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ปริมา บุญถนอม
Parima Boontanom

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
อาจารย์
สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5400
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (จุลชีววิทยา) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2552)
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2549)
งานวิจัยที่สนใจ
โพรโทซัวทางการแพทย์
อณูชีววิทยาของแบคทีเรียในเชิงอุตสาหกรรม
จุลชีววิทยาในระบบการผลิตน้ำประปา
ประสบการณ์ทำงาน
นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 4 การประปานครหลวง (พ.ศ. 2554-2557)
นักวิจัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2553-2554)
นักวิจัย ภาควิชาปรสิตวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (พ.ศ. 2552-2553)

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال سک30در تلگرام
ژل تاخیری
اسپری تاخیری
کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال تلگرام proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب کانال تلگرام سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام