คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.สุนิสา บุญมา
Sunisa Boonma

ตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยาประยุกต์)
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
งานวิจัยที่สนใจ
การคัดแยกและเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
การผลิตพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ทำงาน
นักวิจัยหลังจบปริญญาเอก (Post-doctoral researcher) ที่ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานวิจัย
Researchgate

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال سک30در تلگرام
ژل تاخیری
اسپری تاخیری
کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال تلگرام proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب کانال تلگرام سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام