คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.กฤตภาส มงคลธำรงกุล
Dr.Krittaphas Mongkoldhumrongkul

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
การจัดการพลังงาน
เบอร์โทร
038 627 000 ต่อ 5400
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัญฑิต (พลังงานทดแทน)
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พลังงานทดแทน)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال سک30در تلگرام
ژل تاخیری
اسپری تاخیری
کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال تلگرام proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب کانال تلگرام سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام