คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.จักราวุธ ไม้ทิพย์
Jakkrawut Maitip

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
วท.ด.(จุลชีววิทยาประยุกต์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาโท
วท.ม.(จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี
วท.บ.(จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อื่น ๆ
2017 EMBO Global Exchange Lecture Course, Structural and biophysical methods for biological macromolecules in solution, Nanyang Technological University, Singapore
2016 Short-term visiting researcher at Institute of Bee Health
Vetsuisse Faculty, University of Bern, Bern, Switzerland (ASEM-Duo Fellowship)
2015 EMBO Global Exchange Lecture Course, Structural and biophysical methods for biological macromolecules in solution, Academia Sinica, Taiwan
2013-2014 Internship student at The Commonwealth of Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), Ecosystem Science, Black Mountain Laboratories, ACT, Canberra, Australia.
งานวิจัยที่สนใจ
- สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรง
- การแสดงออกโปรตีนไหมผึ้งในแบคทีเรีย และพฤติกรรมของโปรตีนในสารละลาย
- ความเป็นพิษของยาปราบศัตรูพืชต่อผึ้ง และชันโรง
- การใช้ของเหลือใช้ทางการเกษตรในการผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอต
ประสบการณ์ทำงาน
นักวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง (2559-2560)
ผลงานวิจัย
ORCID

ResearchGate

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال سک30در تلگرام
ژل تاخیری
اسپری تاخیری
کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال تلگرام proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب کانال تلگرام سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام