คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

คณะผู้บริหารและบุคลากร


ผศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ
Assistant Professor Dr.Aiya Chantarasiri

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5400
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (จุลชีววิทยา) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2554)
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2549)
อื่น ๆ
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2550)
งานวิจัยที่สนใจ
เอนไซม์เซลลูเลสและเอนไซม์อะไมเลสจากแบคทีเรียเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
อณูชีววิทยาของแบคทีเรียในเชิงอุตสาหกรรม
จุลชีววิทยาของแบคทีเรียในพื้นที่ชุ่มน้ำและชายฝั่งทะเล
ประสบการณ์ทำงาน
ครูฝึกสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (พ.ศ. 2550)
นักวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้ง มจพ.วิทยาเขตระยอง (พ.ศ. 2554-2555)

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال سک30در تلگرام
ژل تاخیری
اسپری تاخیری
کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال تلگرام proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب کانال تلگرام سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام