คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บริการวิชาการ


ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูงของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เน้นที่จะขยายการเรียนรู้และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น โดยจัดเตรียมเครื่องมือวิจัยและอุปกรณ์ ในการสอน การอบรมและวิจัย ให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยต่าง ๆ และรองรับบริการทดสอบวิเคราะห์ในอุตสาหกรรม
หัวข้อ รายละเอียด แบบฟอร์ม
ระเบียบและข้อปฏิบัติในการขอใช้ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ อาคาร 53 ดาวน์โหลด