คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา รอบที่ 2

เนื่องด้วยในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้เชิญให้คณะฯ ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวศึกษาต่อให้แก่นักเรียนสายวิทย์-คณิต จำนวน 2 ห้องเรียน ระหว่างเวลา 11.30 -12.00 น. และเวลา 12.50-13.40 น. โดยทางคณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง พร้อมทีมงาน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา แก่กลุ่มนักเรียนสายวิทย์-คณิตโดยมีการจัดกิจกรรมควบคู่กับการประชาสัมพันธ์บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน