คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


ผศ.ดร.ธนากร รัตนะ

Asst.Prof.Dr.Tanakorn Ratana


ตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5402
อีเมล์

ระดับการศึกษา
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย