คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ความร่วมมือ


คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. ระยอง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ สหวิทยาเขตระยอง 1

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายดำรงค์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมวิทยา ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯ สหวิทยาเขตระยอง 1  ประกอบด้วย

 1. โรงเรียนนิคมวิทยา
 2. โรงเรียนวัดป่าประดู่
 3. โรงเรียนระยองวิทยาคม
 4. โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
 5. โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
 6. โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
 7. โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
 8. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
 9. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
 10. โรงเรียนบ้านค่าย
 11. โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
 12. โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
 13. โรงเรียนกวงฮั้ว
 14. โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
 15. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
 16. โรงเรียนสองภาษาระยอง

         โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแนวทางเชิงนโยบายรวมถึงพัฒนาและบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ และ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และนักเรียน ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในสังกัดศูนย์ฯ เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีของประเทศ ณ อาคารวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขต ระยอง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562