โปรแกรมตรีควบโท


คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าของหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ เพื่อส่งเสริมผู้มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาเดิม โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโทเพียง 1 ปี (หลักสูตรตรีควบโท) โดยนักศึกษาที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

  • เป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและได้รับการประเมินผลในระดับดี (B) ขึ้นไป
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 ในระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ที่ผ่านการเรียนวิชาแกนมาไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิจ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ต้องไม่ต่ำกว่า 3.50 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปี 62 เป็นต้นไป)
  • ผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  • ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Back to Top

سیستم همکاری در فروش خرید پروکسی تلگرام کانال پروکسی mtproto تور استانبول خرید بلیط هواپیما چارتر مشهد proxy for telegram هتل های کیش کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام کسب درآمد کانال تلگرام کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال پروکسی تلگرام کسب درآمد