คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

หลักสูตรปริญญาโท สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (MICPE)


  ชื่อหลักสูตร
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ : วท.บ. (กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม)
  ปรัชญาของหลักสูตร
 
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีความสามารถวิเคราะห์
วิจัย ประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืน
  ความสำคัญของหลักสูตร
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการที่เน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจกระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมีและการจัดการพลังงาน บนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม กอปรกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการให้แก่สังคมชุมชนและอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่แถบชายฝั่งภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้านกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา เทคโนโลยีด้านกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
 3. เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมทางด้านสิ่งแวดล้อม
  ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. แผน ก แบบ ก 1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับเกียรตินิยม หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในสาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค วิศวกรรมเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานในเชิงวิจัยไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่จะเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. แผน ก แบบ ก 2
 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค วิศวกรรมเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือเทียบเท่า หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะ และผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง ที่ผ่านการเรียนวิชาแกนมาไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 นอกจากนี้จะต้องผ่านการเข้าร่วมในโครงการสหกิจศึกษาในปีที่ 3 โดยได้ระดับคะแนน 3 (B) ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์
 2. นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีเชิงอุตสาหกรรม
 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต/เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา/เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 4. ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและสิ่งแวดล้อม
 5. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
Download | Curriculum Structure |

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال سک30در تلگرام
ژل تاخیری
اسپری تاخیری
کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال تلگرام proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب کانال تلگرام سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام