คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

หลักสูตรปริญญาโท เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (METAM)


ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ)
ชื่อย่อ :
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ)
ปรัชญาของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ให้มีขีดความสามารถและมีทักษะในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการเป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัยทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการพลังงาน บนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม กอปรกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการให้แก่สังคม ชุมชนและอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่แถบชายฝั่งภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการพลังงาน
  2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา เทคโนโลยีทางด้านพลังงานและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
  3. เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
หลักสูตรปกติ
ในเวลาราชการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
นอกเวลาราชการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น.
หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์
นอกเวลาราชการ
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น
 
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม–ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม–พฤษภาคม
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. แผน ก แบบ ก 1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับเกียรตินิยม หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในสาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค วิศวกรรมเคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ นาโนเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมวัสดุ วิทยาศาสตร์พลังงาน เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานในเชิงวิจัยไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่จะเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
2. แผน ก แบบ ก 2
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค วิศวกรรมเคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ นาโนเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมวัสดุ วิทยาศาสตร์พลังงาน เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ หรือเทียบเท่า หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะ และผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ที่ผ่านการเรียนวิชาแกนมาไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 นอกจากนี้จะต้องผ่านการเข้าร่วมในโครงการสหกิจศึกษาในปีที่ 3 โดยได้ระดับคะแนน 3 (B) ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ ด้านพลังงานและการจัดการ
  2. นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  3. นักวิเคราะห์ระบบและตรวจสอบงานพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
  4. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการจัดการพลังงาน
Download | Curriculum Structure |

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال سک30در تلگرام
ژل تاخیری
اسپری تاخیری
کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال تلگرام proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب کانال تلگرام سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام