หลักสูตรปริญญาโท เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (METAM)


Download | Curriculum Structure |

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ)
ชื่อย่อ : วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ)

ปรัชญาของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ให้มีขีดความสามารถและมีทักษะในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการเป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัยทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการพลังงาน บนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม กอปรกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการให้แก่สังคม ชุมชนและอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่แถบชายฝั่งภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการพลังงาน
 • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา เทคโนโลยีทางด้านพลังงานและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
 • เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
 • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี

วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลา วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
นอกเวลาราชการ

 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.
 • วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม–ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม-พฤษภาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. แผน ก แบบ ก 1

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับเกียรตินิยม หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในสาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค วิศวกรรมเคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ นาโนเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมวัสดุ วิทยาศาสตร์พลังงาน เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานในเชิงวิจัยไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่จะเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2. แผน ก แบบ ก 2

 • 2.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค วิศวกรรมเคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ นาโนเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมวัสดุ วิทยาศาสตร์พลังงาน เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ หรือเทียบเท่า หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะ และผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • 2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ที่ผ่านการเรียนวิชาแกนมาไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 นอกจากนี้จะต้องผ่านการเข้าร่วมในโครงการสหกิจศึกษาในปีที่ 3 โดยได้ระดับคะแนน 3 (B) ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ ด้านพลังงานและการจัดการ
 • นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
 • นักวิเคราะห์ระบบและตรวจสอบงานพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
 • ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการจัดการพลังงาน

Back to Top

فال حافظ کانال سک30در تلگرام کانال سک30در تلگرام فروشگاه اینترنتی کانال تلگرام چت روم چارتر کانال تلگرام ماهواره جیبی اندروید