คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

หลักสูตรปริญญาโท เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (METAM)


 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 

1.          รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Energy Technology and Management

2.          ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ)

(ชื่อย่อ) : วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Science (Energy Technology and Management)

(ชื่อย่อ) : M.Sc. (Energy Technology and Management)

3.          วัตถุประสงค์

1)  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการพลังงาน

2)  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา เทคโนโลยีทางด้านพลังงานและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

3)  เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

4)  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

4.          คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) แผน ก แบบ ก 1

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองและได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในสาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค วิศวกรรมเคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ นาโนเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมวัสดุ วิทยาศาสตร์พลังงานและการจัดการ หรือเทียบเท่า และผ่านความเห็นชอบจากคณะ หรือหากไม่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในเชิงวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีพลังงานหรือการจัดการพลังงานไม่น้อยกว่า 2 ปี และผ่านความเห็นชอบจากคณะ

2) แผน ก แบบ ก 2

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง ในสาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค วิศวกรรมเคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ นาโนเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมวัสดุ วิทยาศาสตร์พลังงาน เทคโนโลยี พลังงานและการจัดการ หรือเทียบเท่า และผ่านความเห็นชอบจากคณะ

5.          อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1) นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ ด้านพลังงานและการจัดการพลังงาน

2) นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการพลังงาน

3) นักวิเคราะห์ระบบและตรวจสอบงานพลังงานในภาคอุตสาหกรรม

4) อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการจัดการพลังงาน

6.          แนวทางการศึกษาต่อ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

7.          ค่าธรรมเนียม (METAM) ปกติ

แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2

- ค่าพัฒนาวิชาการ (ภาคการศึกษาละ) จำนวน 15,000 บาท

- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (แรกเข้า) จำนวน 1,000 บาท

- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย (แรกเข้า) จำนวน 1,000 บาท

- ค่าประกันอุบัติเหตุ (ปีละ) จำนวน 250 บาท

- ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา (ภาคการศึกษาละ) จำนวน 450 บาท

- ค่าบำรุงการศึกษา (ภาคการศึกษาละ) จำนวน 1,400 บาท

- ค่าบำรุงห้องสมุด (ภาคการศึกษาละ) จำนวน 500 บาท

- ค่าบำรุงระบบสารสนเทศ (ภาคการศึกษาละ) จำนวน 900 บาท

- ค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนวิชาทฤษฎี หน่วยกิตละ 300 บาท

- ค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ 500 บาท

- ค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หน่วยกิตละ 900 บาท

8.          ค่าธรรมเนียม ( S METAM) ภาคสมทบพิเศษ

แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2

เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ภาคการศึกษาละ) จำนวน 45,000 บาท

9.          สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

10.     วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

หลักสูตรปกติ

ในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

หลักสูตรสมทบพิเศษ

นอกเวลาราชการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

11.     โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี

 


سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام ژل تاخیری اسپری تاخیری کاندوم اسپری تاخیری ایموشن proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام کسب درآمد از اینترنت کانال سکسی تلگرام