คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM)


  ชื่อหลักสูตร
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ)
  ปรัชญาของหลักสูตร
 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ให้มีขีดความสามารถในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการเป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัยทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการพลังงาน บนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม กอปรกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการให้แก่สังคม ชุมชนและอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่แถบชายฝั่งภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการพลังงาน
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา เทคโนโลยีทางด้านพลังงานและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
  3. เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ ให้แก่ชุมชน และอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่แถบชายฝั่งภาคตะวันออก
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาศึกษาในแต่ละภาคเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาภาคปลายอีกภาคก็ได้ มีระยะเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ ข้อกำหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และ ฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
  1. นักศึกษาโครงการปกติเข้าฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์
  2. นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 เดือน
  วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือน เมษายน - พฤษภาคม
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จากสถาบัน การศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และ ฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ ด้านพลังงานและการจัดการ
  2. นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  3. นักวิเคราะห์ระบบและตรวจสอบงานพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
  4. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการจัดการพลังงาน

 


 ปรับปรุงข้อมูลวันที่..

Download | Curriculum Structure |

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال سک30در تلگرام
ژل تاخیری
اسپری تاخیری
کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال تلگرام proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب کانال تلگرام سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام