คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM)


 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1.          หลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Energy Technology and Management

2.          ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ)

(ชื่อย่อ) : วท.บ. (เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Energy Technology and Management)

(ชื่อย่อ) : B.Sc. (Energy Technology and Management)

3.          วัตถุประสงค์

1)  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา เทคโนโลยีทางด้านพลังงานและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

3) เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีทางด้านพลังงานและการจัดการให้แก่ชุมชน และอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่แถบชายฝั่งภาคตะวันออก

4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมทางด้านสิ่งแวดล้อม

4.          คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือผ่านการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า

2)  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

5.          อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1) นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ ด้านพลังงานและการจัดการพลังงาน

2) ผู้ช่วยนักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

3) นักวิเคราะห์ระบบและตรวจสอบงานพลังงานในภาคอุตสาหกรรม

4) ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคารควบคุม

5) ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในโรงงานควบคุม

6) ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการจัดการพลังงาน

6.          แนวทางการศึกษาต่อ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จะสามารถศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน การจัดการพลังงาน หรือสาขาอื่น ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศได้

7.          ค่าธรรมเนียม

-   ค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา จำนวน 19,000 บาท

-   ค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรภาคสมบทพิเศษ เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา จำนวน 29,000 บาท

-   ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (แรกเข้า) จำนวน 1,000 บาท

-   ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย (แรกเข้า) จำนวน 1,000 บาท

-   ค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่ (แรกเข้า) จำนวน 200 บาท

-   ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ (แรกข้า) จำนวน 500 บาท

-   ค่าประกันอุบัติเหตุ (ปีละ) จำนวน 250 บาท

รวมค่าใช้จ่ายหลักสูตรโครงการปกติ ตลอดหลักสูตร จำนวน 154,950 บาท

รวมค่าใช้จ่ายหลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ ตลอดหลักสูตร จำนวน 263,950 บาท

8.          สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

9.          วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาต้น เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน

ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์

ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม

10.     โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ เปิดสอนทั้งโครงการปกติ และโครงการสหกิจศึกษา โดยทั้ง 2 โครงการ มีจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 144 หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี

 

Download | Curriculum Structure |

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام ژل تاخیری اسپری تاخیری کاندوم اسپری تاخیری ایموشن proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام کسب درآمد از اینترنت کانال سکسی تلگرام