หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM)


Download | Curriculum Structure |

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ)

ปรัชญาของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ให้มีขีดความสามารถในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการเป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัยทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการพลังงาน บนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม กอปรกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการให้แก่สังคม ชุมชนและอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่แถบชายฝั่งภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการพลังงาน
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา เทคโนโลยีทางด้านพลังงานและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
  • เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ ให้แก่ชุมชน และอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่แถบชายฝั่งภาคตะวันออก
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาศึกษาในแต่ละภาคเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาภาคปลายอีก 1ภาคก็ได้ มีระยะเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียน ในแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ ข้อกำหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และ ฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

  • นักศึกษาโครงการปกติเข้าฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 5 สัปดาห์
  • นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 จำนวน 5 สัปดาห์

 

วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม–ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม- พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน–กรกฎาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จากสถาบัน การศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และ ฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ ด้านพลังงานและการจัดการ
  • นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  • นักวิเคราะห์ระบบและตรวจสอบงานพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
  • ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการจัดการพลังงาน

Back to Top

سیستم همکاری در فروش تور استانبول خرید بلیط هواپیما چارتر مشهد proxy for telegram هتل های کیش کانال پروکسی تلگرام کسب درآمد