หลักสูตรปริญญาตรี กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ICPE)


Download | Curriculum Structure |

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ : วท.บ. (กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม)

ปรัชญาของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีความสามารถวิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณในวิชาชีพเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืน

ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการที่เน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจกระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมีและการจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม กอปรกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการให้แก่สังคม ชุมชนและอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่แถบชายฝั่งภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้านกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา เทคโนโลยีด้านกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
 • เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการทางด้านกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน และอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่แถบชายฝั่งภาคตะวันออก
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมทางด้านสิ่งแวดล้อม

 

ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาศึกษาในแต่ละภาคเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาภาคปลายอีก 1ภาคก็ได้ มีระยะเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียน ในแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ ข้อกำหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และ ฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

 • นักศึกษาโครงการปกติเข้าฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 5 สัปดาห์
 • นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 จำนวน 5 สัปดาห์

 

วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม–ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม- พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน–กรกฎาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จากสถาบัน การศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และ ฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์
 • นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีเชิงอุตสาหกรรม
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต/เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา/เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 • ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและสิ่งแวดล้อม
 • ประกอบอาชีพอิสระ

Back to Top

فال حافظ کانال سک30در تلگرام کانال سک30در تلگرام فروشگاه اینترنتی کانال تلگرام چت روم چارتر کانال تلگرام ماهواره جیبی اندروید