คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

หลักสูตรปริญญาตรี กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (CIPE)


 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1.          หลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Chemical Industrial Process and Environment

2.          ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม)

(ชื่อย่อ) : วท.บ. (กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Chemical Industrial Process and Environment)

(ชื่อย่อ) : B.Sc. (Chemical Industrial Process and Environment)

 

3.          วัตถุประสงค์

             1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้านกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

             2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา เทคโนโลยีด้านกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

             3) เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการทางด้านกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน และอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่แถบชายฝั่งภาคตะวันออก

             4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมทางด้านสิ่งแวดล้อม

4.          คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

      1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือผ่านการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า

      2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

5.          อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

      1) นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์

      2) ผู้ช่วยนักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีเชิงอุตสาหกรรม

      3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต/เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา/เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

      4) ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและสิ่งแวดล้อม

      5) ประกอบอาชีพอิสระ

6.          แนวทางการศึกษาต่อ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนดี จะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกหลักสูตรที่สามารถศึกษาต่อได้

7.          ค่าธรรมเนียม

- ค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา จำนวน 19,000 บาท

- ค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรภาคสมบทพิเศษ เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา จำนวน 29,000 บาท

- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (แรกเข้า) จำนวน 1,000 บาท

- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย (แรกเข้า) จำนวน 1,000 บาท

- ค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่ (แรกเข้า) จำนวน 200 บาท

- ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ (แรกข้า) จำนวน 500 บาท

- ค่าประกันอุบัติเหตุ (ปีละ) จำนวน 250 บาท

รวมค่าใช้จ่ายหลักสูตรโครงการปกติ ตลอดหลักสูตร จำนวน 154,950 บาท

รวมค่าใช้จ่ายหลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ ตลอดหลักสูตร จำนวน 263,950 บาท

8.          สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

9.          วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาต้น เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน

ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์

ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม

10.     โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม เปิดสอนทั้งโครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา โดยทั้ง 2 โครงการ มีจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 148 หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี

 

Download | Curriculum Structure |

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام ژل تاخیری اسپری تاخیری کاندوم اسپری تاخیری ایموشن proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام کسب درآمد از اینترنت کانال سکسی تلگرام