หลักสูตรปริญญาตรี กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ICPE)


Download | Curriculum Structure |

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ : วท.บ. (กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม)

ปรัชญาของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีความสามารถวิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณในวิชาชีพเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืน

ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการที่เน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจกระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมีและการจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม กอปรกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการให้แก่สังคม ชุมชนและอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่แถบชายฝั่งภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้านกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา เทคโนโลยีด้านกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
 • เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการทางด้านกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน และอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่แถบชายฝั่งภาคตะวันออก
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมทางด้านสิ่งแวดล้อม

 

ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาศึกษาในแต่ละภาคเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาภาคปลายอีก ภาคก็ได้ มีระยะเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ ข้อกำหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และ ฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

 • นักศึกษาโครงการปกติเข้าฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์
 • นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 เดือน

 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาต้น เดือน มิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือน เมษายน - พฤษภาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จากสถาบัน การศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และ ฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์
 • นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีเชิงอุตสาหกรรม
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต/เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา/เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 • ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและสิ่งแวดล้อม
 • ประกอบอาชีพอิสระ

Back to Top

سیستم همکاری در فروش خرید پروکسی تلگرام کانال پروکسی mtproto تور استانبول خرید بلیط هواپیما چارتر مشهد proxy for telegram هتل های کیش کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام کسب درآمد کانال تلگرام کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال پروکسی تلگرام کسب درآمد