คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการคัดเลือกการนำเสนอผลงาน จากโครงการ SciEE Research Day ประจำปีการศึกษา 2562

การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า

สาขา ICPE

ลำดับที่

รหัสบทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย

รายชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

1


 


 

ICPE_CIC-09


 


 

การประเมินคุณภาพของวัตถุกันเสียใน ตัวอย่างอาหารโดยใช้การย่อยด้วยคลื่น ความถี่สูงก่อนทำการวิเคราะห์ด้ว เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี

นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์


นางสาวณิชาภัทร พันธนียะ


 

อ.ดร.กัลยรักษ์ ประเสริฐบุญใหญ่


 


 

 

สาขา ETAM

ลำดับที่

รหัสบทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย

รายชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

1


 

ETAM_ENT-01


 

การศึกษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ราคาถูกสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้แล้วทิ้ง

นางสาวกัญญาภัค สริโย


นางสาวชนัญชิดา เชื้อชาติ

อ.ดร.ภาณุวัฒน์ เอกธรรมสุทธิ์


 

 

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ด้านเคมีและกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี

ลำดับที่

รหัสบทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย

รายชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

1


 

ICPE-CIC-05


 

การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากต้นอ่อนผักกระชับ

นางสาวรัตนาภรณ์ ก้อนดี


นายพรพิพัฒน์ ฉุยฉาย

อ.ดร. วราพร ชนะกุล


ผศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ

2


 

ICPE_CIC-18


 

ผลของความเป็นเบสต่อการสังเคราะห์เมทานอลจากปฏิกิริยาคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรจีเนชัน

นางสาวภัทรา พูลสวัสดิ์


นายภานุวัฒน์ วโรตมะกุล

อ.ดร.หัสนัยน์ สุขธัญญาวัฒน์


อ.ดร.เสาวลักษณ์ อินทรศิริ

3


 


 

ICPE-CIC-11


 


 

การหาช่วงของพารามิเตอร์ในการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระใบอบเชยด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมสกัดโดยออกแบบการทดลองแบบปัจจัยเดี่ยว

นางสาววาสิฏฐี บุญมสู ิก


 


 

อ.ดร.พนาวัลย์ สุทธิอาภรณ์


อ.ดร.สุกัญญา พันธุ


 

 

ด้านชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

ลำดับที่

รหัสบทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย

รายชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

1


 

ICPE_BIO-03


 

การศึกษาสมบัติทางชีวภาพและการวิเคราะห์ทางเรณูวิทยาของเกสรชันโรงในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย

นายอมรวิทย์ ผลเกตุ


นายนพพล ลีลาศ

อ.ดร.จักราวุธ ไม้ทิพย์


 

2


 


 

ICPE-BIO-06


 


 

แบคทีเรียย่อยเซลลูโลสจากพื้นที่ชุ่มน้ำ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

นางสาวจตุพร ศิริ


นางสาวศศิธร แซ่อึ้ง


นายวายุ อ้นเงิน

ผศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ


 


 

 

ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่

รหัสบทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย

รายชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

1


 

ICPE-ENV-16


 

การกำจัดสารประกอบไนโตรเจนในน้ำชะมูลฝอยโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนที่ผ่านการกระตุ้นด้วยกรดฟอสฟอริก

นางสาวอัจจิมา ผึ้งลาภ


นางสาวอรญา ธรรมพร

อ.ดร.กัลยรักษ์ ประเสริฐบุญใหญ่


 

2


 

ICPE-ENV-19


 

ตัวดูดซับราคาประหยัดสำหรับการดูดซับสารหนูในน้ำ

นางสาวฐิติพร เอี่ยมผ่อง


นางสาวทิพย์ลดา โชค เสาวภาคย์

อาจารย์ ดร.สรีรัตน์ ถมยาศิริกุล


 

3


 

ICPE-ENV-13


 

การประเมินความเสยงด้านสุขภาพจากฝุ่น พีเอ็ม 2.5 ในฤดูฝนของเมืองระยอง

นางสาววีรนุช พ่วงบางยาง


นางสาวสิริลักษณ์

แตงกระโทก

อ.ดร.ศุษิระ บุตรดี


 

 

ด้านเทคโนโลยีพลังงาน

ลำดับที่

รหัสบทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย

รายชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

1


 


 

ETAM_ENT18


 


 

ตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเจนรีดักชันจาก

โลหะทรานซิชันสำหรับใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงอัลคาไลน์

นางสาวฉัตรดาว สิงห์ลอ


นางสาวจตุพร นาคคำ


นางสาวศศินิภา การนา

อ.ดร.เกรียงศักดิ์ เกตุเพ็ง


 


 

2


 


 

ETAM_ENT-17


 


 

พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยการเคลือบด้วยสารกึ่งตัวนำชนิดพีบนผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์

นางสาวปภาวรินทร์ ช่างสูงเนิน


นางสาวกิ่งกาญจน์ สอนสืบ

อ.ดร.อัสนี โสมดี


 


 

3


 

ETAM-ENT-06


 

การผลิตเชื้อเพลิงแข็ง ด้วยกระบวนการทอร์รีแฟคชันจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

นายอัครพล ยะก๊บ


นางสาวบุญสตา สมุทรัตน์

อ.ดร.อัครสิงห์ บำเพ็ญรัตน์


 

 

ด้านวัสดุศาสตร์

ลำดับที่

รหัสบทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย

รายชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

1


 


 

ETAM-MSC-06


 


 

ผลกระทบของการเจือสารด้วยโซเดียมต่อคุณสมบัติของฟิล์มบาง ซิงค์ออกไซด์ที่เตรียมโดยกระบวนการโซลเจล

นางสาวกัญญาวีร์

ทองประดิษฐ์

นางสาวกัลยรัตน์ คงนะ

อ.ดร.อรรณพ จันทร์หอม


 


 

 

ด้านการจัดการพลังงาน

ลำดับที่

รหัสบทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย

รายชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

1

 

 

 

ETAM-ENM-01


 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลดความร้อนภายในอาคาร ณ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (ระยอง)

นางสาวสุวพิชชากรณ์ ทองพลู

ผศ.ดร.ประยุทธ เจียมฤทธิวงศ์


อ.ดร.ณัทเดชาธร พวงเงินมาก

Download | File 1 |

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام ژل تاخیری اسپری تاخیری کاندوم اسپری تاخیری ایموشن proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام کسب درآمد از اینترنت کانال سکسی تلگرام