คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ทุนการศึกษา บริษัทคาโอ อินดัสเตรียบ (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนการศึกษา บริษัทคาโอ อินดัสเตรียบ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2562

จำนวน 6 ทุน ทุนละ 21,000.00 บาท สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติที่ดี ให้ได้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษา เพื่อออกไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 

1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ -ให้แนบเอกสาร/หนังสือรับรองรายได้ผู้ปกครอง

2. ผลการเรียนดี -ให้แนบผลการเรียนตัวจริงที่ออกโดยกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา (ฉบับตรวจสอบ)

3. มีความประพฤติที่ดี -ให้แนบหนังสือรับรองความประพฤติจากคณะฯ

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562