คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

หลักสูตรปริญญาตรี กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (CIPE)


Chemical Industrial Process and Environment

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1.          หลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Chemical Industrial Process and Environment  

2.          ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม)

(ชื่อย่อ) : วท.บ. (กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Chemical Industrial Process and Environment)

(ชื่อย่อ) : B.Sc. (Chemical Industrial Process and Environment)

 

3.          วัตถุประสงค์

             1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้านกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

             2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา เทคโนโลยีด้านกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

             3) เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการทางด้านกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน และอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่แถบชายฝั่งภาคตะวันออก

             4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมทางด้านสิ่งแวดล้อม

4.          คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

      1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือผ่านการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า

      2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

5.          อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

      1) นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์

      2) ผู้ช่วยนักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีเชิงอุตสาหกรรม

      3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต/เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา/เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

      4) ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและสิ่งแวดล้อม

      5) ประกอบอาชีพอิสระ

6.          แนวทางการศึกษาต่อ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนดี จะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกหลักสูตรที่สามารถศึกษาต่อได้

7.          ค่าธรรมเนียม

- ค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา จำนวน 19,000 บาท

- ค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรภาคสมบทพิเศษ เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา จำนวน 29,000 บาท

- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (แรกเข้า) จำนวน 1,000 บาท

- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย (แรกเข้า) จำนวน 1,000 บาท

- ค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่ (แรกเข้า) จำนวน 200 บาท

- ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ (แรกข้า) จำนวน 500 บาท

- ค่าประกันอุบัติเหตุ (ปีละ) จำนวน 250 บาท

รวมค่าใช้จ่ายหลักสูตรโครงการปกติ ตลอดหลักสูตร จำนวน 154,950 บาท

รวมค่าใช้จ่ายหลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ ตลอดหลักสูตร จำนวน 263,950 บาท

8.          สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

9.          วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาต้น เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน

ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์

ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม

10.     โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม เปิดสอนทั้งโครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา โดยทั้ง 2 โครงการ มีจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 148 หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี