คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ความร่วมมือคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับที่ 2 กับ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สหวิทยาเขตระยอง 1
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง และผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมวิทยา ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สหวิทยาเขตระยอง 1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับที่ 2 ว่าด้วย “การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์”
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมีความตั้งใจร่วมกันที่จะสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านพลังงาน ผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ร่วมกัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Chengdu Technological University
มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Chengdu Technological University โดยมีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือทางด้าน พลังงาน , สิ่งแวดล้อม และ วิทยาศาสตร์ข้อมูล
คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AGRITECH AND INNOVATION CENTER : AIC) จังหวัดระยอง
มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนด้านการศึกษาดำเนินการโครงการในพื้นที่ จังหวัดระยอง เพื่อร่วมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) พ.ศ 2563 โดย คณะฯ มีความพร้อมในการทำงานร่วมกับภาครัฐและเกษตรกร โดยมีแนวคิดเชื่อมโยงงานวิจัย นวัตกรรม IOT ของ มจพ. กับการทำการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ หรือการพัฒนาต่อยอดการเกษตรของจังหวัดระยอง ตามแนวทางการเกษตรสมัยใหม่
มจพ.ระยองทำ MOU สวนผลไม้พัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการร่วมพัฒนาต้นแบบงานวิจัย และนวัตกรรม การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และ เกษตรอัจฉริยะตอบสนองภาคอุตสาหกรรม พร้อมยกระดับความรู้สู่ชาวเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โดยมี นายโชติชัย บัวดิษ ผู้จัดการทั่วไป น.ส.ศุทธินี ฟ้าประทานชัย และ นายสาธิต แก้วกาศ ผู้บริหารสวนผลไม้สวนสุภัทราแลนด์ร่วมลงนาม