คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

หลักสูตรปริญญาโท สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (MCIPE)


MCIPE

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1.          รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Chemical Industrial Process and Environment

2.          ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม)

(ชื่อย่อ) : วท.ม. (กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Science (Chemical Industrial Process and Environment)

(ชื่อย่อ) : M.Sc. (Chemical Industrial Process and Environment)

3.          วัตถุประสงค์

1)  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้านกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนาเทคโนโลยีด้านกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

3)  เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

4)  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมทางด้านสิ่งแวดล้อม

4.          คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.  แผน ก แบบ ก 1

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในสาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค วิศวกรรมเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือเทียบเท่า และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร

2.  แผน ก แบบ ก 2

    1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค วิศวกรรมเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือเทียบเท่า และผ่านความเห็นชอบจากคณะฯ หรือ

    2) เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานในเชิงวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมเคมีหรือสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 2 ปี และผ่านความเห็นชอบจากคณะฯ

5.          อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1) นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์

2) นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีเชิงอุตสาหกรรม

3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต/เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา/เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

4) ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและสิ่งแวดล้อม

5) อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

6.          แนวทางการศึกษาต่อ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

7.          ค่าธรรมเนียม (MCIPE) ปกติ

แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2

ค่าพัฒนาวิชาการ (ภาคการศึกษาละ) จำนวน 15,000 บาท

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (แรกเข้า) จำนวน 1,000 บาท

ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย (แรกเข้า) จำนวน 1,000 บาท

ค่าประกันอุบัติเหตุ (ปีละ) จำนวน 250 บาท

ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา (ภาคการศึกษาละ) จำนวน 450 บาท

ค่าบำรุงการศึกษา (ภาคการศึกษาละ) จำนวน 1,400 บาท

ค่าบำรุงห้องสมุด (ภาคการศึกษาละ) จำนวน 500 บาท

ค่าบำรุงระบบสารสนเทศ (ภาคการศึกษาละ) จำนวน 900 บาท

ค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนวิชาทฤษฎี หน่วยกิตละ 300 บาท

ค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ 500 บาท

ค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หน่วยกิตละ 900 บาท

8.          ค่าธรรมเนียม ( S MCIPE) ภาคสมทบพิเศษ

แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2

เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ภาคการศึกษาละ) จำนวน 45,000 บาท

9.          สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

10.     วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

หลักสูตรปกติ

ในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

หลักสูตรสมทบพิเศษ

นอกเวลาราชการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

11.     โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี