คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (DSCBI)


Data Science and Computation for Business and Industry 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

 

1.          รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in   

2.          ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Data Science and Computation for Business and Industry)

ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)  : B.Sc. (Data Science and Computation for Business and Industry)

 

3.          วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

             (1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรมในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

             (2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้ และเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและเครื่องมือการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม

             (3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

             (4) เพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) ทางด้านวิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม

             (5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบ
มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อชุมชุน สังคม และประเทศชาติ

4.          คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

(1) สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผ่านรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า

(2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาด้านอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทียบสาขาวิชาที่เทียบเท่ากันได้จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

(3) การคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการศึกษาผ่านการสอบแข่งขันแบบสอบตรง ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) และการคัดเลือกผ่านระบบโควตา

5.          อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

(1) นักวิทยาการข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิเคราะห์สถิติ

(2) นักวิเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมประกันภัย

(3) ผู้เชี่ยวชาญข้อมูลเชิงธุรกิจ

(4) นักวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับองค์กรบริหาร

(5) เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

(6) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์โลจิสติกส์และซับพลายเชน

(7) นักวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับองค์กรสาธารณสุข

(8) บุคลากรด้านการศึกษา/วิชาการ

(9) อาชีพอิสระ

6.          แนวทางการศึกษาต่อ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.          ค่าธรรมเนียม

  • ค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา จำนวน 19,000 บาท
  • ค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรภาคสมบทพิเศษ เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา จำนวน29,000 บาท
  • ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (แรกเข้า) จำนวน 1,000 บาท
  • ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย (แรกเข้า) จำนวน 1,000 บาท
  • ค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่ (แรกเข้า) จำนวน 200 บาท
  • ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ (แรกข้า) จำนวน 500 บาท
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ (ปีละ) จำนวน 250 บาท

รวมค่าใช้จ่ายหลักสูตรโครงการปกติ ตลอดหลักสูตร จำนวน 154,950 บาท

รวมค่าใช้จ่ายหลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ ตลอดหลักสูตร จำนวน 263,950 บาท

8.          สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

9.          วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาต้น เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน

ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์

ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม

10.     โครงสร้างหลักสูตร

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม เปิดสอนทั้งโครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา โดยทั้ง 2 โครงการ มีจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 136 หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี