คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

หลักสูตรปริญญาโท เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (METAM)


METAM

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1.          รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Energy Technology and Management

2.          ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ)

(ชื่อย่อ) : วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Science (Energy Technology and Management)

(ชื่อย่อ) : M.Sc. (Energy Technology and Management)

3.          วัตถุประสงค์

1)  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการพลังงาน

2)  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา เทคโนโลยีทางด้านพลังงานและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

3)  เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

4)  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

4.          คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) แผน ก แบบ ก 1

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองและได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในสาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค วิศวกรรมเคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ นาโนเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมวัสดุ วิทยาศาสตร์พลังงานและการจัดการ หรือเทียบเท่า และผ่านความเห็นชอบจากคณะ หรือหากไม่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในเชิงวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีพลังงานหรือการจัดการพลังงานไม่น้อยกว่า 2 ปี และผ่านความเห็นชอบจากคณะ

2) แผน ก แบบ ก 2

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง ในสาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค วิศวกรรมเคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ นาโนเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมวัสดุ วิทยาศาสตร์พลังงาน เทคโนโลยี พลังงานและการจัดการ หรือเทียบเท่า และผ่านความเห็นชอบจากคณะ

5.          อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1) นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ ด้านพลังงานและการจัดการพลังงาน

2) นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการพลังงาน

3) นักวิเคราะห์ระบบและตรวจสอบงานพลังงานในภาคอุตสาหกรรม

4) อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการจัดการพลังงาน

6.          แนวทางการศึกษาต่อ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

7.          ค่าธรรมเนียม (METAM) ปกติ

แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2

- ค่าพัฒนาวิชาการ (ภาคการศึกษาละ) จำนวน 15,000 บาท

- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (แรกเข้า) จำนวน 1,000 บาท

- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย (แรกเข้า) จำนวน 1,000 บาท

- ค่าประกันอุบัติเหตุ (ปีละ) จำนวน 250 บาท

- ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา (ภาคการศึกษาละ) จำนวน 450 บาท

- ค่าบำรุงการศึกษา (ภาคการศึกษาละ) จำนวน 1,400 บาท

- ค่าบำรุงห้องสมุด (ภาคการศึกษาละ) จำนวน 500 บาท

- ค่าบำรุงระบบสารสนเทศ (ภาคการศึกษาละ) จำนวน 900 บาท

- ค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนวิชาทฤษฎี หน่วยกิตละ 300 บาท

- ค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ 500 บาท

- ค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หน่วยกิตละ 900 บาท

8.          ค่าธรรมเนียม ( S METAM) ภาคสมทบพิเศษ

แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2

เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ภาคการศึกษาละ) จำนวน 45,000 บาท

9.          สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

10.     วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

หลักสูตรปกติ

ในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

หลักสูตรสมทบพิเศษ

นอกเวลาราชการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

11.     โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี