คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


ปรัชญา :

พัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

อัตลักษณ์ :

บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

เอกลักษณ์ :

สร้างนวัตกรรมบุคคล  เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์ (ระยะสั้น) :

สร้างชื่อเสียงทางฝั่งตะวันออกในการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ

สร้างสรรค์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

วิสัยทัศน์ (ระยะยาว) :

ผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์งานวิจัย เป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สู่นานาชาติ

 

สีประจำคณะ :

SciEE identity color

 

สัญลักษณ์ประจำคณะฯ :

SciEE Key