คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM)


Energy Technology and Management

Bachelor of Science Program

Department of Energy Technology and Management
Revised course 2019

1.           Course

English : Bachelor of Science Department of Energy Technology and Management

English : Bachelor of Science Program in Energy Technology and Management

2.           Degree name

Thai Language (Full Name) : Bachelor of Science (Energy Technology and Management)

(Abbreviated Name) : B.Sc. (Energy Technology and Management)

English (full name) : Bachelor of Science ( Energy Technology and Management )

(Abbreviated name) : B.Sc. (Energy Technology and Management)

3.          วัตถุประสงค์

1)  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา เทคโนโลยีทางด้านพลังงานและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

3) เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีทางด้านพลังงานและการจัดการให้แก่ชุมชน และอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่แถบชายฝั่งภาคตะวันออก

4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมทางด้านสิ่งแวดล้อม

4.          คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือผ่านการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า

2)  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

5.          อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1) นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ ด้านพลังงานและการจัดการพลังงาน

2) ผู้ช่วยนักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

3) นักวิเคราะห์ระบบและตรวจสอบงานพลังงานในภาคอุตสาหกรรม

4) ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคารควบคุม

5) ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในโรงงานควบคุม

6) ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการจัดการพลังงาน

6.          แนวทางการศึกษาต่อ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จะสามารถศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน การจัดการพลังงาน หรือสาขาอื่น ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศได้

7.          ค่าธรรมเนียม

-   ค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา จำนวน 19,000 บาท

-   ค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรภาคสมบทพิเศษ เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา จำนวน 29,000 บาท

-   ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (แรกเข้า) จำนวน 1,000 บาท

-   ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย (แรกเข้า) จำนวน 1,000 บาท

-   ค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่ (แรกเข้า) จำนวน 200 บาท

-   ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ (แรกข้า) จำนวน 500 บาท

-   ค่าประกันอุบัติเหตุ (ปีละ) จำนวน 250 บาท

รวมค่าใช้จ่ายหลักสูตรโครงการปกติ ตลอดหลักสูตร จำนวน 154,950 บาท

รวมค่าใช้จ่ายหลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ ตลอดหลักสูตร จำนวน 263,950 บาท

8.          สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

9.          วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาต้น เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน

ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์

ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม

10.     โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ เปิดสอนทั้งโครงการปกติ และโครงการสหกิจศึกษา โดยทั้ง 2 โครงการ มีจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 144 หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี

 

 

Facebook