คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

คณะผู้บริหาร


นางสาวนภาชื่น ชุ่มชื่น

Naphachuen Chumchuen


ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5417
อีเมล์

ระดับการศึกษา
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย