คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

กลุ่มงานวิจัย


กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีพลาสมาเย็นความดันบรรยากาศ

Cold Atmospheric Pressure Plasma Technology (CAPP Tech)

รูป พลาสมารีแอคเตอร์สำหรับการประยุกต์เพื่อฆ่าเชื่อแบคทีเรียบนเนื้อหมูตัดแต่ง

กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีพลาสมาเย็นความดันบรรยากาศ มุ่งเน้นการศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีพลาสมาเย็นความดันบรรยากาศ (cold atmospheric pressure plasma) เพื่อนำไปประยุกต์ทางชีวการแพทย์ การเกษตร และการบำบัดสิ่งแวดล้อม เช่น การรักษาแผลเรื้อรัง การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตร การกระตุ้นการงอกเมล็ดพืช การกำจัดสารเคมีตกค้างและการฆ่าแบคทีเรียและไข่พยาธิในผลิตผลทางเกษตร และบำบัดดินและน้ำเสีย 


รายชื่อนักวิจัย


บทความตีพิมพ์

A compact pulse-modulation air plasma jet for the inactivation of chronic wound bacteria: Bactericidal effects & host safety. ()
Phuthidhorn Thana, Chakkrapong Kuensaena, Pipath Poramapijitwat, Sureeporn Sarapiromad Liangdeng Yu, Dheerawan Boonyawan, A compact pulse-modulation air plasma jet for the inactivation of chronic wound bacteria: Bactericidal effects & host safety. (https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2020.126229)
A compact pulse-modulation cold air plasma jet for the inactivation of chronic wound bacteria: development and characterization. ()
Phuthidhorn Thana, Apiwat Wijaikhum, Pipath Poramapijitwat, Chakkrapong Kuensaen, Jomkhwan Meerak, Athipong Ngamjarurojana, Sureeporn Sarapirom, Dheerawan Boonyawan, A compact pulse-modulation cold air plasma jet for the inactivation of chronic wound bacteria: development and characterization. (https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02455)