คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

กลุ่มงานวิจัย


กลุ่มวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรม

Environment for Community and Industry Development Research Unit (ECID)

     กลุ่มวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรม ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ในการติดตามตรวจสอบ ประเมินและจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อภาคชุมชนและอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและเทคโนโลยีให้มีศักยภาพเพื่อตอบโจทย์ภาคชุมชนและอุตสาหกรรม รวมทั้งงานบริการวิชาการชุมชนและการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม

     ในกลุ่มวิจัยนี้มีความโดดเด่นด้านงานวิจัยและการพัฒนาซึ่งสามารถแยกได้ 3 กลุ่มวิจัยย่อย คือ 

    1. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology)

  • เทคโนโลยีการบำบัดน้ำและน้ำเสีย
  • เทคโนโลยีด้านวัสดุเพื่อการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีการหมักเพื่อการผลิตแก๊สชีวภาพ

   2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring)

  • เคมีวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมและตรวจวัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
  • การตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศ
  • การติดตามตรวจสอบไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อม

   3. การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)

  • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
  • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย


บทความตีพิมพ์

Amino-functionalized mesoporous silica-magnetic graphene oxide nanocomposites as water-dispersible adsorbents for the removal of the oxytetracycline antibiotic from aqueous solutions: adsorption performance, effects of coexisting ions, and natural organic matter. ()
Prarat, P., Hongsawat, P. and Punyapalakul, P., (2020) “Amino-functionalized mesoporous silica-magnetic graphene oxide nanocomposites as water-dispersible adsorbents for the removal of the oxytetracycline antibiotic from aqueous solutions: adsorption performance, effects of coexisting ions, and natural organic matter.” Environmental Science and Pollution Research, 27: 6560-6576.
Determination of PM2.5 and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Incense Burning Emission at Shrine for Health Risk Assessment. ()
Bootdee, S., Chantara, S*. and Prapamontol, T., 2016, Determination of PM2.5 and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Incense Burning Emission at Shrine for Health Risk Assessment. Atmospheric Pollution Research, 7(4); 680-689.
Effect of food to microbe (F/M) ratio on anaerobic digestion of refinery waste sludge under mesophilic conditions: Biogas potential and phytotoxicity. ()
Muenmee, S., Theepharaksapan, S. and Boonnorat, J., (2022). “Effect of food to microbe (F/M) ratio on anaerobic digestion of refinery waste sludge under mesophilic conditions: Biogas potential and phytotoxicity.” Current Applied Science and Technology, 22(1): 1-11.
Indoor PM2.5 and its Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Relation with Incense Burning. ()
Bootdee, S., Chantara, S* and Prapamontol, T., 2017, Indoor PM2.5 and its Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Relation with Incense Burning. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, doi: 10.1088/1755-1315/120/1/012007; 120(2018); 1-8.
Investigation and Health Risk Assessment in Primary Schools at Rayong City, Thailand. ()
Bootdee S.*, Phantu S., Lamlongrat P. and Khumphai T., 2019. Indoor Nitrogen Dioxide Investigation and Health Risk Assessment in Primary Schools at Rayong City, Thailand, Current Applied Science and Technology, 19(3); 248-262.
Optimization of lead removal via Napier grass in synthetic brackish water using response surface model. ()
Hongsawat, P., Suttiarporn, P., Wutsanthia, K. and Kongsiri, G. (2018) “Optimization of lead removal via Napier grass in synthetic brackish water using response surface model.” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 120: 012020(1-6).
Pharmaceuticals and personal care products removal from aqueous solution by nitrogen-functionalized carbon adsorbent derived from pomelo peel waste. ()
Panida Prarat, Kamolchanok Hadsakunnee, Lucksamee Padejepan, Paweena Inlee, Sututta Wongpaisan and Kanyaruk Prasertboonyai. (2019). “Pharmaceuticals and personal care products removal from aqueous solution by nitrogen-functionalized carbon adsorbent derived from pomelo peel waste.” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 257 : pp. 012019.
Potential biogas production generated by mono- and co-digestion of food waste and fruit waste (durian shell, dragon fruit and pineapple peel) in different mixture ratio under anaerobic condition. ()
Muenmee, S. and Prasertboonyai, K., (2021). “Potential biogas production generated by mono- and co-digestion of food waste and fruit waste (durian shell, dragon fruit and pineapple peel) in different mixture ratio under anaerobic condition.” Environmental Research, Engineering and Management, 77(1): 25-35.
Preliminary Study of Abundance and Characteristics of Microplastics on Beach Sediment along the Coast of Rayong Province, Thailand. ()
Prarat, P., Thanayotmethi, T., Sriboonyapirat, T., Donsomchit, P., Hongsawat, P. and Chouychai, B., (2020) “Preliminary Study of Abundance and Characteristics of Microplastics on Beach Sediment along the Coast of Rayong Province, Thailand.” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 581: 012033.
Removal of norfloxacin antibiotic from aqueous solution by activated carbon prepared from pomelo peel biomass waste by chemical activation. ()
Panida Prarat, Kamolchanok Hadsakunnee, Lucksamee Padejepan, Kanyaruk Prasertboonyai. (2020). “Removal of norfloxacin antibiotic from aqueous solution by activated carbon prepared from pomelo peel biomass waste by chemical activation.” Environment Asia. Vol. 13 (Special issue), pp. 54-63
Removal of the antibiotic sulfamethoxazole from environmental water by mesoporous silica-magnetic graphene oxide nanocomposite technology: Adsorption characteristics, coadsorption and uptake mechanism. ()
Ninwiwek, N., Hongsawat, P., Punyapalakul, P. and Prarat, P. (2019) “Removal of the antibiotic sulfamethoxazole from environmental water by mesoporous silica-magnetic graphene oxide nanocomposite technology: Adsorption characteristics, coadsorption and uptake mechanism.” Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 580: 123716.
Residue in the Mangrove Surface Sediment with the Feasibility of Phytoremediation Application. ()
Suttiarporn, P., Hongsawat, P., Siripokharattana, K., Thongboonmee, N., Dalert, M., Thongsai, P. and Sombut, W., (2020) “Residue in the Mangrove Surface Sediment with the Feasibility of Phytoremediation Application.” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 586: 012008.
Response surface methodology approach for optimization of norfloxacin by the graphene oxide under the presence of tannic acid and its adsorption mechanism. ()

Hongsawat, P., Bungokule, S., Boonchouy, N., Prarat, P. and Punyapalakul, P., (2021). “Response surface methodology approach for optimization of norfloxacin by the graphene oxide under the presence of tannic acid and its adsorption mechanism.” Desalination and Water Treatment, 217: 272-285.

Use of Aged Sludge Bioaugmentation in two-stage activated sludge system to enhance the biodegradation of toxic organic compounds in high strength wastewater. ()
Boonnorat, J., Techkarnjanaruk, S., Honda, R., Angthong S., Boonapatcharoen, N. and Muenmee, S., (2018). “Use of Aged Sludge Bioaugmentation in two-stage activated sludge system to enhance the biodegradation of toxic organic compounds in high strength wastewater.” Chemosphere, 202: 208-217.