คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

กลุ่มงานวิจัย


กลุ่มวิจัยด้านข้อมูล การคำนวณ และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

Data, Computation and Basic Science

ข้อมูล การคำนวณ และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คือศาสตร์ที่เป็นรากฐานที่ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดด ยุคปัจจุบันทุกหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนได้นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ได้อย่างสูงสุด เช่น การจำลองสถานการณ์ในแบบต่าง ๆ การนำข้อมูลในหน่วยงานหรือองค์กรมาวิเคราะห์เพื่อดูแนวโน้มธุรกิจ การสร้าง/เข้ารหัสสำหรับข้อมูล ระบบเทคโนโลยีจดจำใบหน้า เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทางด้านข้อมูล การคำนวณ และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยทางกลุ่มวิจัยมีงานฉพาะทางที่หลากหลาย เช่น การสร้างแบบจำลองเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในงานทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ การสร้างอัลกอลิทึมเพื่อใช้ซ่อมแซมภาพถ่ายและการกู้คืนสัญญาณต่าง ๆ  การสร้างและการเข้ารหัสของข้อมูล การออกแบบการทดลองโดยหลักสถิติ การประยุกต์การควบคุมคุณภาพโดยใช้สถิติ


รายชื่อนักวิจัย


บทความตีพิมพ์

A new linesearch iterative scheme for finding a common solution of split equilibrium and fixed point problems. ()
Seangwattana, T., Plubtieng, S. and Sitthithakerngkiet, K. (June 2021). “A new linesearch iterative scheme for finding a common solution of split equilibrium and fixed point problems.” Indian J Pure Appl Math. 52 : 614–628.
All Maximal Idempotent Submonoids of Generalized Cohypersubstitutions of type \tau=(2). ()
Chansuriya, N. (May 2021). “All Maximal Idempotent Submonoids of Generalized Cohypersubstitutions of type \tau=(2).” Discussiones Mathematicae-General Algebra and Applications. 41(1) : 45-54.
An Automatic Node-Adaptive Scheme Applied with a RBF-Collocation Meshless Method. ()
Chuathong, N. and Kaennakham, S. (May 2019). “An Automatic Node-Adaptive Scheme Applied with a RBF-Collocation Meshless Method.” Applied Mathematics and Computation. 348 : 102-125.
An extragradient method without monotonicity. ()
Seangwattana, T., Plubtieng, S. and Yuying, T. (March 2020). “An extragradient method without monotonicity.” Thai Journal of Mathematics. 18(1) : 95-104.
Blow-up for a degenerate and singular parabolic equation with a nonlocal source. ()
Sukwong, N., Sawangtong, P., Koonprasert, S. and Sawangtong, W. (July 2019). “Blow-up for a degenerate and singular parabolic equation with a nonlocal source.” Adv Differ Equ. 264 : 1-15.
General Iterative Scheme for Split Mixed Equilibrium Problems, Variational Inequality Problems and Fixed Point Problems in Hilbert Spaces. ()
Deepho, J. and Kumam, P. (January 2020). “General Iterative Scheme for Split Mixed Equilibrium Problems, Variational Inequality Problems and Fixed Point Problems in Hilbert Spaces.” Communications in Mathematics and Applications. 11(1) : 1–21.
International Journal of Mathematics and Computer Science. ()
Chansuriya, N. and Phuapong, S. (February 2021). “Structural Properties and Submonoids of Generalized Cohypersubstitutions.” International Journal of Mathematics and Computer Science. 16(4) : 1117-1129.
ix Tukey-Double Moving Average for Monitoring of Process Mean. ()
Sukparungsee, S., Seangsura, N., Areepong, Y. and Phantu, S. (October 2020). “Mix Tukey-Double Moving Average for Monitoring of Process Mean.” Thailand statistician. 19(4): 855-865.
Multistep hybrid viscosity method for split monotone variational inclusion and fixed point problems in Hilbert spaces. ()
Abubakar, J., Kumam, P. and Deepho, J. (July 2020). “Multistep hybrid viscosity method for split monotone variational inclusion and fixed point problems in Hilbert spaces.” AIMS Mathematics. 5(6): 5969–5992.
Numerical Solution to Coupled Burgers’ Equations by Gaussian-Based Hermite Collocation Scheme. ()
Chuathong, N. and Kaennakham, S. (September 2018). “Numerical Solution to Coupled Burgers’ Equations by Gaussian-Based Hermite Collocation Scheme.” Journal of Applied Mathematics. Article ID 3416860, 18 pages.
Robustness of CUSU-Tukey's Control Chart for Detecting of Changes in Process Dispersion. ()
Phantu, S. and Sukparungsee, S. (June 2020). “Robustness of CUSU-Tukey's Control Chart for Detecting of Changes in Process Dispersion.” The Journal of Applied Sciences. 19(1) : 25-35.
The conditions for blow-up and global existence of solution for a degenerate and singular parabolic equation with a non-local source. ()
Sukwong, N., Sawangtong, W. and Sawangtong, P. (June 2021). “The conditions for blow-up and global existence of solution for a degenerate and singular parabolic equation with a non-local source.” LE MATEMATICHE. 76(1) : 19-36.