คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

กลุ่มงานวิจัย


กลุ่มวิจัยด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และจุลชีววิทยา

Agriculture Biotechnology Microbiology

กลุ่มวิจัยด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และจุลชีววิทยา เป็นกลุ่มวิจัยที่ดำเนินการวิจัยทั้งในระดับวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐานและระดับวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ โดยสอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศ (First s-curve) กลุ่มการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) และอุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) กลุ่มอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) ซึ่งสนับสนุนให้ประเทศไทยมุ่งสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) รวมถึงมีความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ

จุดเด่นของกลุ่มวิจัย คือ การบูรณาการศาสตร์ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อแก้ปัญหาโจทย์วิจัย ยกระดับคุณภาพการผลิต และบริการวิชาการให้แก่กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ เช่น การระบุชนิดจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในพืชเศรษฐกิจ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาทางจุลชีววิทยา การแยกและเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก การถ่ายทอดองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรง เป็นต้น

ความเชี่ยวชาญของกลุ่มวิจัย ได้แก่ การแยกและระบุชนิดจุลินทรีย์จากตัวอย่างสิ่งแวดล้อม การแยกและเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก แมลงเศรษฐกิจ


รายชื่อนักวิจัย

รศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ
Assoc.Prof.Dr. Aiya Chantarasiri

aiya.c@sciee.kmutnb.ac.th
การแยกและระบุชนิดจุลินทรีย์จากตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
อ.ปริมา บุญถนอม
Parima Boontanom

parima.b@sciee.kmutnb.ac.th
การแยกและระบุชนิดจุลินทรีย์จากตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

ผลงานวิจัยในกลุ่ม

การถ่ายทอดองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรง
การแยกและเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก
การระบุชนิดจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในพืชเศรษฐกิจ

บทความตีพิมพ์

Diversity and activity of aquatic cellulolytic bacteria isolated from sedimentary water in the littoral zone of Tonle Sap Lake, Cambodia. ()

Chantarasiri, A. (2021). Diversity and activity of aquatic cellulolytic bacteria isolated from sedimentary water in the littoral zone of Tonle Sap Lake, Cambodia. Water. 13(13): 1797. (Web of Science, Scopus Q1)

Negative effects of neonicotinoids on male honeybee survival, behaviour, and physiology in the field. Journal of Applied Ecology. ()

Straub, L., Villamar‐Bouza, L., Bruckner, S., Chantawannakul, P., Kolari, E., Maitip, J., Vidondo, B., Neumann, P. & Williams, G.R. (2021). Negative effects of neonicotinoids on male honeybee survival, behaviour, and physiology in the field. Journal of Applied Ecology. 00: 1-14. (Web of Science, Scopus Q1)