คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

กลุ่มงานวิจัย


กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่

Big Data Technology (BiDTech)

กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ดำเนินการศึกษา วิจัย ประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีด้าน คณิต สถิติ และคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันในหลายๆ องค์กรมีความจำเป็นต้องการนำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนาองค์กร วัตถุประสงค์ในการพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรกรรมได้ รวมทั้งงานบริการวิชาการชุมชนและการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ


บทความตีพิมพ์

CHIEVING 100 Gb/s URL FILTERING WITH COTS MULTI-CORE SYSTEMS ()
Chitpinityon S., Sanguanpong S., Erjongmanee S. and Koht-Arsa K. “ACHIEVING 100 Gb/s URL FILTERING WITH COTS MULTI-CORE SYSTEMS, International Journal of Electronic Commerce Studies, Vol.8, No.1, pp.77-96, 2017.
New Approach for Single Sign-on Improvement using Load Distribution Method ()
Chitpinityon S. and Tossa M., “New Approach for Single Sign-on Improvement using Load Distribution Method”, Research Invention and Innovation Congress, 2021.