คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

กลุ่มงานวิจัย


กลุ่มวิจัยพลังงานทดแทนและการประยุกต์ใช้

Renewable Energy and Applications

กลุ่มวิจัยพลังงานทดแทนและการประยุกต์ใช้ เป็นกลุ่มวิจัยที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ ซึ่งมุ่งเน้นงานวิจัยที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การจัดการพลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยหลักเหตุและผลจาก การสังเกต ทดลอง หรือวิธีการจำลองทางคณิตศาสตร์ ขอบเขตงานวิจัยครอบคลุมการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านพลังงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ตลอดจนการตรวจประเมินและ จัดการพลังงาน ตั้งแต่ระดับฐานรากในชุมชนไปจนถึงระบบขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและเติมเต็มภูมิปัญญาก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมต่างๆ สอดคล้องกับแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รวมถึงรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ (Bio-Circular-Green Economy Model: BCG Economy Model) ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่เน้นการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเสริมสร้างจุดแข็งของประเทศไทย


รายชื่อนักวิจัย


ผลงานวิจัยในกลุ่ม

The Electrical Energy Modeling of the Modular Off-Grid PV System for Aquaculture Application in the EEC Region

Sukkhi Buakaew1, Prayut Jiamrittiwong1, and Nutdechatorn Puangngernmak1, January 2021E3S Web of Conferences 302(1):01006 Follow journal DOI: 10.1051/e3sconf/202130201006