คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

กลุ่มงานวิจัย


กลุ่มวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมีสีเขียว

Natural Products and Green Chemistry

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ สำหรับเป็นสาระสำคัญในการใช้อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมการแพทย์, เคมีสีเขียว เป็นกระบวนการเคมีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้สารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมตั้งแต่สารตั้งต้น ตัวทำละลาย ตัวเร่งปฏิกิริยา กระบวนการสกัดหรือสังเคราะห์จนถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Natural products from plants, animals, and microorganisms. They are an essential source for food, chemical, medical industries, and various applications. Green chemistry is principles to reduce or eliminate the generation of hazardous substances to human health and the environment. It covers from selection of renewable raw materials, less toxic solvents and catalysts, more effective procedures to produce environmentally benign products.

กลุ่มมีงานวิจัยที่หลากหลาย ทั้งการสกัด, แยกสารทุติยภูมิ จากพืช สัตว์และจุลินทรีย์, การพิสูจน์โครงสร้างเคมี การวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพโดยเครื่องมือประสิทธิภาพสูง การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ เคมีวิเคราะห์เชิงสะอาด, การวิเคราะห์เชิงเคมีสะอาดสมัยใหม่ และการวิเคราะห์องค์ประกอบสารพฤกษเคมี

Our group has a variety of research fields, including extraction and isolation of secondary metabolites from plants, animals, and microbial, qualitative and quantitative analysis using high-performance instruments, evaluating biological activities, green analytical chemistry and modern green chemistry analysis, and phytochemical analysis


รายชื่อนักวิจัย


ผลงานวิจัยในกลุ่ม

การใช้คลื่นไมโครเวฟร่วมสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
การแยกสารประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพร
การลอกเลียนแบบทางชีวภาพของโปรตีนจากแมลงเพื่ออุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์เวชสำอางและอาหารสุขภาพจากแมลงอุตสาหกรรม