คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

SciEE Innovation Hub


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Green and Clean Environment)

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงได้ร่วมดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างการเข้ารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์ UI Green 6 ด้าน เพื่อสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและสิ่งก่อสร้างที่ร่มรื่น สะอาดและปลอดภัย ส่งผลต่อความมีคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา (Green and Clean Environment) บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรระบบสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้พลังงานทดแทน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable Clean Environment) รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

หน่วยงานที่สนใจสามารถติดต่อตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ลำดับที่
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทร
E-mail
1 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังและสิ่งแวดล้อม คุณกรวิภา  สุวรรณสิงห์ 062-3289721 kornwipa.s@sciee.kmutnb.ac.th
      089-8302382  
2 โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ อาจารย์ ดร.พนิดา ปรารัตน์ 086-7603725 panida.p@sciee.kmutnb.ac.th 
    อาจารย์ ดร.ธีรยา  จรุงล้ำเลิศ 091-1749922 teeraya.j@sciee.kmutnb.ac.th 
    อาจารย์ ดร.กฤตภาส มงคลธำรงกุล 092-9389235 krittaphas.m@sciee.kmutnb.ac.th
3 โซลาร์ฟาร์ม (Solar farm) และโซลาร์รูฟท็อป (Roof top) อาจารย์ ดร.ณัทเดชาธร พวงเงินมาก 099-4249225 nutdechatorn.p@sciee.kmutnb.ac.th
4 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร อาจารย์ ดร.ประยุทธ  เจียรฤทธิวงศ์ 084-0245557 prayut.j@sciee.kmutnb.ac.th
    ผศ.ดร.อัยยะ  จันทรศิริ 086-9934645 aiya.c@sciee.kmutnb.ac.th
5 การผลิตสารปรับปรุงดินจากของเสียอินทรีย์ อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ถมยาศิริกุล 085-6674115 sureerat.t@sciee.kmutnb.ac.th
    อาจารย์ ดร.ภานุช  หงษ์สวัสดิ์ 089-7760032 paranuch.h@sciee.kmutnb.ac.th
6 ระบบเตาเผาขยะแบบไร้ควัน อาจารย์ ดร.ธวัชชัย  วงศ์ช่าง 089-8139801 tawatchai.w@cit.kmutnb.ac.th
7 SciEE Learning Center อาจารย์ ดร.หัสนัยน์ สุขธัญญาวัฒน์ 081-5040653 Hussanai.s@sciee.kmutnb.ac.th
    อาจารย์ ดร.อัครสิงห์  บำเพ็ญรัตน์ 086-3641565 akarasingh.b@sciee.kmutnb.ac.th
8 การคัดแยกขยะ และทีมอบรมการคัดแยกขยะ อาจารย์ ดร.ศุษิระ  บุตรดี 083-5704960 susira.b@sciee.kmutnb.ac.th
    อาจารย์ ดร.สุธารัตน์  หมื่นมี 086-9724257 sutharat.m@sciee.kmutnb.ac.th

 


SciEE Learning Center

สถานที่ตั้ง : อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 มจพ. ระยอง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานแก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ตะวันออก

โซลาร์ฟาร์ม (Solar farm) และโซลาร์รูฟท็อป (Roof top)

สถานที่ตั้ง :
วัตถุประสงค์ :