คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

SciEE Innovation Hub


SciEE Learning Center

ความเป็นมาของโครงการ SciEE Learning Center

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีโครงการสนับสนุนแผนส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) กลยุทธ์หนึ่งของการผลักดันให้แผนดังกล่าวประสบความสำเร็จคือ การรณรงค์ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง ตระหนักถึงความสำคัญประการนี้เป็นอย่างมาก จึงมีความต้องการในการนำความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแหล่งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานที่กำลังเข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของประชากรไทย      

เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจจำนวนมากมีฐานการผลิตในพื้นที่แถบภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) อัตราการใช้พลังงานจึงเพิ่มขึ้นในทุกสาขา จากอัตราการใช้พลังงานที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนำไปสู่การกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ช่วงปีพ.ศ. 2557 - 2560 ซึ่งได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการสร้างแหล่งพลังงานเพื่อให้ภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานในระดับสากล (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5) ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) จะต้องมีการใช้พลังงานทดแทน 25% ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมดเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาพลังงานทดแทน แต่ข้อมูลทางสถิติของกระทรวงพลังงานแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันมีการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกเพียง 8.3% เท่านั้น (ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน, 2557) อุปสรรคหลักอย่างหนึ่งสำหรับการพัฒนานี้คือประชาชนขาดความรู้พื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตพลังานทดแทนทำให้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และมีการนำพลังงานทดแทนไปใช้เพียงบางกลุ่มเท่านั้น ประเด็นสำคัญที่สุดคือ ประชาชนและเยาวชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นภาพการนำพลังงานทดแทนมาใช้ได้จริงในกิจกรรมประจำวัน

ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   วิทยาเขตระยอง มีความประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาด้านพลังงาน โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานที่กำลังเข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของประชากรไทย เพราะพันธกิจด้านการบริการวิชาการให้แก่สังคมและชุมชนเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง นอกจากนี้โครงการฝึกอบรมเยาวชนและการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมยังสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาทุกกระบวนการที่ส่งผลให้เกิดคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะทางการสอนของบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งเงินงบปรมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน สำหรับเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานแก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ตะวันออก