คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

กิจกรรมคณะ


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SciEE KM Sharing Day

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SciEE KM Sharing Day