คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

กิจกรรมคณะ


การฝึกอบรม "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เพื่อยกระดับศักยภาพของเกษตรกร

ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยองร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง ได้จัดการฝึกอบรม "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เพื่อยกระดับศักยภาพของเกษตรกร" ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดระยอง โดยความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นเกษตรจำนวน 30 ราย ในหัวข้อ พลังงานทางเลือกเพื่อพัฒนาการเกษตรในการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยแผงโซล่าร์เซลล์ และ การผลิตอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรวิถีชีวภาพ โดย ผศ.ดร.ณัทเดชาธร พวงเงินมาก, ผศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ และ ทีมงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Sciee Learning Center) และ สวนสุภัทราแลนด์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เพื่อพัฒนาเกษตรกรในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก และการผลิตอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรวิถีชีวภาพ ในกิจจกรรมทางการเกษตรในสวนยางพาราแบบผสมผสาน อย่างมีศักยภาพ