คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

กิจกรรมคณะ


กิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง

       - สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ICPE

       - สาขาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ ETAM

      ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ในวันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาiอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการต่างๆ หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรม ในด้านวิชาการ และนักศึกษาที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม การบรรยายพิเศษจากศิษย์เก่า อีกทั้งยังเป็นการวางรากฐานเพื่อก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม นั้น 

หมายเหตุ: เป็นกิจกรรมบังคับที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต้องเข้าร่วมทุกคน ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ให้ติดต่องานกิจการนักศึกษาก่อนล่วงหน้า และผู้ที่ไม่ผ่านกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 จะถูกตัดสิทธิ์การสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

 

เวลา                                 กิจกรรม

08.30 - 09.00 น.                  - ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์

09.00 - 09.30 น.                  - พิธีเปิด/กล่าวปัจฉิมโอวาท

                                          โดย            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สไบทิพย์  ตุงคะมณี

                                                คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

09.30 - 09.45 น.                  - พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและ
            นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

09.45 - 10.15 น.                  - พิธีบายศรีสู่ขวัญ

10.15 - 10.45 น.                  - การเสวนาในหัวข้อเรื่อง เรียนปริญญาโท กับ SciEE ดีอย่างไร

  โดย   คณาจารย์ ประจำหลักสูตร MCIPE/METAM

10.45 - 11.15 น.                  - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สัมผัสชีวิต สู่เส้นทางของการทำงาน”

                                        โดย    คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

11.15 - 12.00 น.                  - กิจกรรมโต๊ะกลม “รุ่นพี่ปูทาง สร้างความเชื่อมั่น แบ่งปันประสบการณ์”

                                        โดย    ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

12.00 - 13.00 น.                  - รับประทานอาหารกลางวัน                                             

13.00 - 16.00 น.                  - การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพให้
                                            กับตนเอง สู่การทำงานอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล

                                        โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บัวอินทร์ วิทยากรพิเศษ

16.00 - 17.00 น.                  - กิจกรรมแสดงความยินดี

                                            โดย   นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

                                      - ประเมินผลกิจกรรม/ปิดโครงการ

หมายเหตุ

-          กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-          อาหารว่างและเครื่องดื่มช่วงเช้ารับได้ช่วงลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน

-          อาหารว่างและเครื่องดื่มช่วงบ่ายรับได้ก่อนเริ่มกิจกรรมช่วงบ่าย ณ จุดลงทะเบียน

-          ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย และตรวจคัดกรองวัดไข้ ณ จุดลงทะเบียน

-          การทำกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

-          นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย

-          กรุณาตรงต่อเวลา