คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

กิจกรรมคณะ


โครงการเสริมความรู้ทางวิชาการด้านมาตรฐาน ISO

    คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นความความสำคัญของมาตรฐานสากลที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015  และมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2018 ดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดวิชาชีพในอนาคต ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานระบบการจัดการต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการ ดังนั้นจึงขอเสนอ “โครงการเสริมความรู้ทางวิชาการด้านมาตรฐาน ISO” ขึ้น แก่นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (CIPE) และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM) ของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความพร้อมในการก้าวสู่การประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาต่อไป กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 :  2015 และมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2018 ให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM)

2.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ