คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

กิจกรรมคณะ


โครงการเสริมความรู้ทางวิชาการด้านมาตรฐาน ISO (แบบออนไลน์)

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 CIPE & ETAM ร่วมกิจกรรม

โครงการเสริมความรู้ทางวิชาการด้านมาตรฐาน ISO (แบบออนไลน์)  

(ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 50001)

จัดขึ้นในวันที่ 12 และ 19 มีนาคม 2565 และ 2 เมษายน 2565

วิทยากรจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ผู้เข้าร่วมจะได้ใบประกาศนียบัตร สามารถนำไปประกอบการสมัครงานได้

พบกันในรูปแบบออนไลน์ แอพพลิเคชั่น ZOOM

Meeting ID: 207 587 6043 / Password: 986114