คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

กิจกรรมคณะ


ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้า่ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้ตามแนวทาง ป่า 5 ระดับ ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้า่ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้ตามแนวทาง ป่า 5 ระดับ ร่วมกับ  บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) SCGC  ในวันที่ 26 และ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ บ้านมาบจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.10 น. โดยมีรายชื่อและกำหนดการที่แนบมานี้
หากมีข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ อ.ดร.จักราวุธ และคุณฐณปกร (พี่แสน)
****** ฟรี เดินทาง ฟรี อาหารกลางวัน โปรดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นของท่านสำหรับการทำกิจกรรมไปด้วย ******