คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

กิจกรรมคณะ


โครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “หลักเกณฑ์เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน”

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง "หลักเกณฑ์เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน" วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สามารถดูภาพโครงการได้ที่ https://photos.app.goo.gl/5CZ5q5m1mPhw6EPi7