คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว กรวิภา สุวรรณสิงห์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว กรวิภา สุวรรณสิงห์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงานสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ