คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พนิดา ปรารัตน์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงานสายวิชาการ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พนิดา ปรารัตน์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน สายวิชาการ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ