คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ภาณุพงศ์ ใจบาล ที่ได้รับรางวัลชมเชยนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562 

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ภาณุพงศ์ ใจบาล ที่ได้รับรางวัลชมเชยนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ