คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องวิธีปฏิบัติงานในการสอบปลายภาคการศึกษา 2/2562 ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเรื่องวิธีปฏิบัติงานในการสอบปลายภาคการศึกษา 2/2562 ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ