คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


"มจพ.ระยอง" ทำ MOU สวนผลไม้พัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ อาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ศาสตราจารย์ ดร. ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตระยอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สไบทิพย์ ตุงคมณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ อาจารย์ ดร.หัสนัยน์ สุขธัญญาวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการร่วมพัฒนาต้นแบบงานวิจัย และนวัตกรรม การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และ เกษตรอัจฉริยะตอบสนองภาคอุตสาหกรรม พร้อมยกระดับความรู้สู่ชาวเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โดยมี นายโชติชัย บัวดิษ ผู้จัดการทั่วไป น.ส.ศุทธินี ฟ้าประทานชัย และ นายสาธิต แก้วกาศ ผู้บริหารสวนผลไม้สวนสุภัทราแลนด์ร่วมลงนาม

โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม ทั้งด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และดันอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อีกทั้งยังร่วมพัฒนาต้นแบบในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการพลังงานและเกษตรอัจฉริยะ ให้แก่ อุตสาหกรรมเป้าหมายจังหวัดระยอง รวมถึงส่งเสริมให้จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยงานราชการ และภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ซึ่งผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทั้งสองฝ่ายร่วมมาเป็นสักขีพยานจำนวนมาก และ หลังจากพิธีลงนามแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ยังเปิดให้เข้าชมอาคารวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถช่วยภาคเกษตรเช่นเครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน น้ำ การตรวจหาสารตกค้าง เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีสื่อและผู้สนใจได้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว